FLOWERS

どんな花を植えているの?

植栽した花・樹木 一覧

花・見頃・植栽地

ペレニアルガーデン(冬〜春、夏〜秋)
野の花マット(春〜秋)

→ 天竜二俣駅
→ 新所原
→ 知波田駅
→ 豊岡駅

ヒナハチジョウ(4月)

→ 新所原駅
→ 岩水寺駅〜宮口駅
→ 岩水寺駅
→ 豊岡駅
→ 遠州森町駅

トキワマンサク(4月)

→ 新所原駅

シレネ・スパニッシュフラメンコ
(3月〜5月)

→ 大森駅
→ 敷地駅〜遠江一宮駅

ユーパトリウム・ピンクフロスト
(6月〜10月)

→ 大森駅
→ 岩水寺駅

八重咲コデマリ
(3月)

→ 大森駅

ユキヤナギ
(3月〜4月)

→ 知波田駅
→ 奥浜名湖駅〜尾奈駅
→ 金指駅
→ 細谷駅

ハクモクレン
(3月)

→ 知波田駅
 

アナベル
(5月〜6月)

→ 寸座駅

スイセン
(3月)

→ 寸座駅
→ 気賀駅

シラー・カンパニュラータ
(5月)

→ 寸座駅

ソメイヨシノ
(4月)

→ 気賀駅

エゴポディウム
(6月)

→ 気賀駅

テマリシモツケ
(5月〜6月)

→ 金指駅

バーベナボナリエンシス
(5月〜10月)

→ 金指駅

ヤマブキ
(4月〜5月)

→ 常葉大学前駅

菜の花
(3月)

→ 岩水寺駅〜宮口駅

ノリウツギ
(7月〜9月)

→ 岩水寺駅
→ 二俣本町駅
→ 敷地駅

ツワブキ
(10月〜12月)

→ 岩水寺駅

ゼフィランセス
(6月〜10月)

→ フルーツパーク駅

シラーシベリカ
(3月〜5月)

→ フルーツパーク駅

リコリス・スプレンゲリー
(7月〜8月)

→ フルーツパーク駅

西洋アジサイ
(6月)

→ 二俣本町駅

ハナトラノオ
(7月〜10月)

→ 豊岡駅

ヘレニウム
(7月〜10月)

→ 敷地駅

クニフォフィア
(7月〜11月)

→ 敷地駅

ミソハギ
(7月〜9月)

→ 敷地駅〜遠江一宮駅

アジサイ
(6月)

→ 遠州森町駅